Vad är kontoanalys?

Kontoanalys uppstår när en finansiell transaktion eller ett uttalande bryts in i dess beståndsdelar och granskas i detalj, antingen för att samla information eller förstå vad som har eller har ägt rum. De flesta analyser fokuserar på att identifiera trender, utvärdera hur bra verksamheten är och identifiera ovanliga eller misstänkta transaktioner. Möjligheten att genomföra en djup kontonalys är en grundläggande färdighet som varje småföretagare borde utveckla.

Betydelsen av kontoanalys

Det är inte bara en småföretagare eller revisor som är intresserad av att göra en kontonalys. Långivare, andra borgenärer, potentiella investerare och - i vissa fall, USA: s Securities and Exchange Commission - kan alla vara intresserade. Långivare och fordringsägare vill ha försäkran om att verksamheten kan betala tillbaka ett lån eller krediter. Framtida investerare analyserar bokslut för att lära sig om ett företags förmåga att generera kassaflöde och uppfylla förväntade tillväxtprognoser. SEC kräver att vissa privatägda företag lämnar in årliga externa revisioner för att säkerställa att deras finansiella transaktioner och uttalanden överensstämmer med allmänt godkända redovisningsprinciper och reglerna i SEC.

Kontoanalysmetoder

Analysmetoder inkluderar linjeblockskontroller som bryter ned individuella finansiella transaktioner samt horisontella och vertikala finansiella jämförelser och kvotberäkningar. Horisontella kontonalyser jämför jämförelser med två eller flera rapporteringsperioder, medan vertikala kontonalyser jämför jämförandelen av konton i en enda rapporteringsperiod. Ratioberäkningar - inklusive likviditet, skuld, effektivitet och lönsamhet - låta en småföretagare objektivt bedöma företagets ekonomiska ställning, hur väl det hanteras och dess chanser för framtida framgång.

Kontoanalys Benchmarks

Kontoanalys kräver en uppsättning benchmarks som gör jämförelser möjliga. Prestandanivåerna för prestandan kan vara interna eller externa, beroende på om målet är att bedöma interna finansiella poster eller jämföra företagets finansiella förhållanden mot den direkta konkurrensen. Interna riktmärken gäller ofta långsiktiga produktivitets- och lönsamhetsmål och mål. Till exempel, om ett femårigt lönsamhetsmål är att öka vinsten med 40 procent, blir detta procent ett benchmark för analysanalys för att mäta framgång. När man analyserar enskilda transaktioner kan företagets interna kontroller emellertid vara ett referensvärde. Kontoanalys kan till exempel hjälpa till att avgöra huruvida anställda följer separering av tull och kontroll av transaktionsbehörighet.

Kontoanalysbegränsningar

Trots den användbara och nödvändiga informationen som redovisas i analysen, har vissa aspekter - framförallt finansiell kvotanalys - nackdelar. Bokslutet bygger ofta på uppskattningar. I månatliga, kvartalsvisa och halvårsrapporter är uppskattad i stället för faktiska data normen. Även i årsredovisningar som använder faktiska data skapar ekonomiska förhållanden relationer med historisk information, medan de som är intresserade av analysresultat kan vara mer oroade över nuvarande och framtida finansiell information.